Sponsoren Twee Gebroeders

Raets Marine Insurance B.V. / Rotterdam

Dakbedekking en Inst.bedrijf Kobus / Garyp

Rabobank Bergum-De Lauwers / Burgum

Rondvaardij Princenhof / Earnewâld

Victron energy / Almere

Sinnehûs / Earnewâld

Raadsma B.V /. Dokkum

Hotel Princenhof / Earnewâld

Sayterpleats / Earnewâld

Kuiper verzekeringen / Heerenveen

N.N.R.D. / Drachten

Doarpsbelang Earnewâld / Earnewâld

Jachthaven Westerdijk / Earnewâld

Meubelmakerij Wester/Galerie Koopmans / Earnewâld

Sonac / Sumar

De Buitenplaats / Earnewâld

Swelleflecht / Earnewâld

Toering loon- en grondverzetbedrijf / Oudega (Small.)

W.P.V.B. / Earnewâld

Addenda psychologen Almkerk/Leerdam / Woonark "Solitude" Earnewald

Eiland Rusk, Bungalowpark 't Wiid / Earnewâld

Stichting Behear Rekreative Foarsjennings / Earnewâld

Hema  / Sneek, Grou, Balk