Sponsoren Twee Gebroeders

Raets Marine Insurance B.V. / Rotterdam

Rabobank Drachten Friesland Oost

Rondvaardij Princenhof / Earnewâld

Victron energy / Almere

Sinnehûs / Earnewâld

Raadsma B.V /. Dokkum

Hotel Princenhof / Earnewâld

Sayterpleats / Earnewâld

Kuiper verzekeringen / Heerenveen

N.N.R.D. / Drachten

Doarpsbelang Earnewâld / Earnewâld

Jachthaven Westerdijk / Earnewâld

Meubelmakerij Wester/Galerie Koopmans / Earnewâld

Sonac / Sumar

De Buitenplaats / Earnewâld

Swelleflecht / Earnewâld

Toering loon- en grondverzetbedrijf / Oudega (Small.)

W.P.V.B. / Earnewâld

Addenda Psychologen Praktijk te Leerdam, Almkerk en Tytsjerk

Eiland Rusk, Bungalowpark 't Wiid / Earnewâld

Hema  / Sneek, Grou, Balk